Tshe ishi-patshitinikan tshishkutamatuna

Tshe ishi-patshitinikan tshishkutamatuna

Tshetshi uauitamuakanitau anitshenat ka tshitapamat nenua Premières Nations tshekuan tshe tutakan tshetshi mamitshetuit ishi-tshishkutamatshenanuti:

  • l’enseignement en milieu scolaire des Premières Nations;
  • la technolinguistique autochtone;
  • les études pluridisciplinaires;
  • la relation d’aide;
  • le développement socio-économique;
  • la comptabilité financière;
  • le français écrit;
  • l’histoire et la culture des Premières Nations.

Neni tshishkutamatuna tshika tshi kanuenimeuat ukanumuaua e tshishi-tshishkutamuakaniht.

Ne Centre des Premières Nations Nikanite, tshekat 400 itishuat katshishkutamuakanishiht ka naushunitau tshetshi shutshenitat nenua Centre mak nenua UQAC eshi-tshishkutamuakaniht kie menuanit kie tshe minuashinit utinniunuau anite nikan.

Ne Centre des Premières Nations Nikanite mishta kutshipanitau tshetshi minu-uauitshiati nenua katshishkutamuakanishinat anite Premières Nations, eshpish tshi tutak tutam(u). Mitshet tshamataueu tshishkutamatuna anite tshe mishikan ka ishi-tshishkutamatshenan mishta katshishkutamatsheutshuapit UQAC. Anu ui tshissenitakan anite tshissinamik anite enat ui tshissenitamek(u) tshek tshishkutamatuna.

Eukuana tshishkutamatuna e patshitinikaniti:

Anu ui tshissenitakaniti tshishkutamatuna  UITAMU mak développement du langage chez les enfant des Premières Nations, ute tshissinamik.

Ui mashinatutishiek(u)

Miam peik(u)anite tshishkutamatuna ka patshinik Centre des Premières Nations Nikanite shapenitamek(u), shakassinitak(u) mashinaikan tshetshi pitutepaniek(u) mak nashamik eshi-natuenitak Université du Québec à Chicoutimi.

Tshissinamik ute ui nanitu-tshissenitamek(u) utshishkutamatuna UQAC.

Partagez ...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone